Magazín | 3 | 2019

systém ULTI-PLATE zajišťování těchto opatření vzrůstá poptávka Ekon, spol. firmy HAMCO používají v prů myslu a v ze- Materiály a technologie Stavební systém HAMCO MULTI-PLATE Text: Ondřej Štěpán, foto: Ekon. spol. s r.o. Pro Českou republiku je firma Ekon, spol. s r.o., výhradním prodejcem ocelového systému typové řady HAMCO MULTI-PLATE, který se používá pro výstavbu mostů, mostků, podchodů, podjezdů, vodotečí, sil, odtahových tunelů apod. Ekon, spol. s r.o., je držitelem certifikátu TÜV SÜD Czech pro nákup a prodej ocelových výrobků dle ČSN EN ISO 9001:2009. tvaru elipsy, kružnice apod. Z mnohaletých zkušeností je prokázáno, že tyto systémy lze použít pro výstavbu vodních propustků, podchodů, podjezdů, mostů na silničních a železničních komunikacích všech řádů a to až ke komunikacím pro nejtěžší dopravu. Kromě toho se výrobky firmy HAMCO používají v průmyslu a v ze- mědělství. Statický princip – Zvlněné ocelové trubky před- stavují z pohledu statiky spojovací systém, který se skládá z pružně ohýbaných vlnitých ocelových trubek a z podpůrného zemního tělesa. Vyjádřeno zjednodu- šeně, využívá se velikosti pasivního tlaku zeminy, který klade odpor přetvarování trubky. Poddajná trubka snese tedy tím, že vyvolává reakci tlaků půdy, přenos zatížení přes normální síly, aniž by se jmenovitě poža- doval odpor ohybu stěny trubky. Zatížení se přenáší výlučně do směru obvodu trubky, přičemž přenos zatí- žení v podélném směru je zanedbatelně nízký. K zajiš- Pro ocelový systém HAMCO MULTI-PLATE má certi- fikaci a stavebně technické osvědčení ITI - TÜV. V sou- časné době udržuje společnost Ekon, spol. s r.o., obchodní kontakty s těmito zeměmi: Bulharsko, Německo, Polsko, Slovinsko a Slovensko. HAMCO MULTI-PLATE Mosty, podchody, podjezdy a propusti jsou nutnými součástmi sítě komunikací. Údržba, výstavba a rozvoj výkonnosti určitého hospodářského prostoru a utváření jeho správného životního prostředí vyžadují, aby se jak komunikacím, tak i vodním tokům věnovala neustálá péče. Důležitá proto je nejen jejich nová výstavba, ale i obnova a údržba. Při zajišťování těchto opatření vzrůstá poptávka po ekonomicky výhodných řešeních, která budou navíc splňovat požadavky na okolní krajinu a životní prostředí. Poddajné, do zeminy uložené vlnité trubky z ocelo- vých dílců firmy HAMCO, které se též nazývají ohýbané vlnité ocelové trubky nebo trubky MULTI-PLATE, jsou stavebním a konstrukčním systémem, při kterém se montuje přímo na staveništi pomocí šroubového spo- jení stavební objekt. Vlastní konstrukce je složena z ocelových dílců, jež mohou mít tloušťku plechu od 2 do 7 milimetrů a kte- ré jsou příslušně zvlněny, zaobleny, zakřiveny a při- způsobeny podle tvaru požadovaného profilu. Obvyklými tvary jsou kruhové profily, otevřené pro- fily různých výškových a šířkových poměrů, oblouků ve 8 tění popsaného nosného chování a reagování trubky jsou stanoveny požadavky na prostředí kolem uložení trubky na staticky relevantní charakteristické hodnoty zeminy, jež jsou definovány v montážním předpisu firmy HAMCO. Kontakt: Ekon, spol. s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4-Braník Tel.: +420 244 462 218 E-mail: ekon@cdipraha.cz www.ekonsro.cz Materiály a technologie Stavební systém HAMCO MULTI-PLATE Text: Petr Říha, foto: Ekon. spol. s r.o. zajišťování těchto opatření vzrůstá poptávka po ekonomicky výhodných řešeních, která budou navíc splňovat požadavky na okolní krajinu a životní prostředí. Poddajné, do zeminy uložené vlnité trubky z cel vých dílců firmy HAMCO, které se též nazývají ohýbané vlnité ocelové trubky nebo trubky MULTI-PLATE, jsou stavebním a kon- strukčním systémem, při kterém se montuje přímo na staveništi pomocí šroubového spo- jení stavební objekt. Vlastní konstrukce je složena z ocelových dílců, jež mohou mít tloušťku plechu od 2 do 7 milimetrů a které jsou příslušně zvlněny, zaobleny, zakřiveny a přizpůsobeny podle tvaru požadovaného profilu. Obvyklými tvary jsou kruhové profily, ote- vřené profily různých výškových a šířkových poměrů, oblouků ve tvaru elipsy, kružnice apod. Z mnohaletých zkušeností je prokázá- no, že tyto systémy lze použít pro výstavbu vodních propustků, podchodů, podjezdů, mostů na silničních a železničních komuni- kacích všech řádů a to až ke ko unikacím P ro Českou republiku je firma Ekon, spol. s r.o., výhradním prodejcem ocelového systému typové řady HAMCO MULTI-PLATE, který se používá pro výstavbu mostů, most- ků, podchodů, podjezdů, vodotečí, sil, od- tahových tunelů apod. Ekon spol. s r.o., je držitelem certifikátu TÜV SÜD Czech pro ná- kup a prodej ocelových výrobků dle ČSN EN ISO 9001:2009. Pro ocelový systém HAMCO MULTI-PLATE má certifikaci a stavebně tech- nické osvědčení ITI - TÜV. V současné době udržuje společnost Ekon, spol. s r.o., ob- ch dní kontakty těmito ze ěmi: Bulharsko, Německo, Polsko, Slovinsko a Slovensko. HAMCO MULTI-PLATE Mosty, podchody, podjezdy a propusti jsou nutnými součástmi sítě komunikací. Údržba, výsta ba a rozvoj výkonnosti urči ého hos- podářského prostoru a utváření jeho správ- ného životního prostředí vyžadují, aby se jak komunikacím, tak i vodním tokům věnovala eu tálá péče. Důležitá proto je nejen jejich firmy HAMCO používají v průmyslu a v ze- mědělství. Statický princip – Zvlněné ocelové trubky před stavují z pohledu statiky spojovací sys- tém, kt erý se skládá z p ružně ohýbaných vl- nitých ocelových trubek a z podpůrného zem- ního tělesa. Vyjádřeno zjednodušeně, využívá se velikosti pasivního tlak u zeminy, který klade odpor přetvarování trubky. Poddajná trubka snese tedy tím, že vyvolává reakci tlaků půdy, přenos zatížení přes normální síly, aniž by se jmenovitě požadoval odpor ohybu stěny trub- ky. Zatížení se přenáší výlučně do směru obvo- du trubky, přičemž přenos zatížení v podélném směru je zanedbatelně nízký. K zajištění po- psaného nosného chování a reagování trubky jsou stanoveny požadavky na prostředí kolem uložení trubky na staticky relevantní charakte- ristické hodnoty zeminy, jež jsou definovány v montážním předpisu firm y HAMCO. Ekon, spol. s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4-Braník Tel.: 244 462 218 E-mail: ekon@cdipraha.cz 74 Text: Petr Říha, foto: Ekon. spol. s r.o. zajišťování těchto opatření vzr po ekonomicky výhodných ř budou navíc splňovat požad krajinu a životní rostředí. Poddajné, do zeminy uložen z ocelových dílců firmy HAMC nazývají ohýbané vlnité ocelov trubky MULTI-PLATE, jsou sta strukčním systémem, při kter přímo na staveništi pomocí šr jení stavební objekt. Vlastní konstrukce je složen dílců, jež mohou mít tloušťk do 7 milimetrů a které jsou pří zaobleny, zakřiveny a přizpů tvaru požadovaného profilu. Obvyklými tvary jsou kruho vřené profily různých výškový poměrů, oblouků ve tvaru el apod. Z mnohaletých zkušeno no, že tyto systémy lze použí vodních propustků, podcho mostů na silničních a železni kacích všech řádů a to až ke pro nejtěžší dopravu. Kromě t P ro Českou republiku je firma Ekon, spol. s r.o., výhradním prodejcem ocelového systému typové řady HAMCO MULTI-PLATE, který se použív pro výstavbu mostů, most- ků, p dchodů, podjezdů, vodotečí, sil, od- tahových tunelů apod. Ekon, spol. s r.o., je držitelem certifikátu TÜV SÜD Czech pro ná- kup a prodej ocelových výrobků dle ČSN EN ISO 9001:2009. Pro ocelový systém HAMCO MULTI-PLATE má certifikaci a stavebně tech- nické osvědčení ITI - TÜV. V současné době udržuje společnost Ekon, spol. s r.o., ob- chodní kontakty s těmito z měmi: Bulharsko, Německo, Polsko, Slovinsko a Slovensko. HAMCO MULTI -PLATE Mosty, podchody, podjezdy a propusti jsou nutnými součástmi sítě komunikací. Údržba, výstavba a rozvoj výko nnosti určitého hos- podářského prostoru a utváření jeho správ- ného životního prostředí vyžadují, aby se jak komunikacím, tak i vodním tokům věnovala neustálá péče. Důležitá proto je nejen jejich nová výstavba, ale i obnova a údržba. Při 74 teriály a technologie Stavební systém HAMCO MULTI-PLATE Text: Petr Říha, foto: Eko . spol. s r.o. zajišťování tě hto opatření vzrůstá poptávka po ekon micky výhodných řešeních, která budou navíc splňovat požadavky na okolní krajinu a životní prostředí. Poddajné, do zeminy uložené vlnité trubky z ocelových dílců firmy HAMCO, které se též nazývají ohýbané vlnité ocelové trubky nebo trubky MULTI-PLATE, jsou stavebním a kon- strukčním systémem, při kterém se montuje přímo na staveništi pomocí šroubového spo- jení stavební objekt. Vlastní konstrukce je složena z ocelových dílců, jež mohou mít tloušťku plechu od 2 do 7 milimetrů a které jsou příslušně zvlněny, zaobleny, zakřiveny a přizpůsobeny p dle tvaru požadovaného pr fil . Obvyklými tvary jsou kruhové profily, ote- vřené profily různých výškových a šířkových poměrů, oblouků ve tvaru elipsy, kružnice apod. Z mnohaletých zkušeností je prokázá- no, že tyto systémy lze použít pro výstavbu vodních propustků, podchodů, podjezdů, mostů na silničních a železničních komuni- kacích všech řádů a to až ke komunikacím pro nejtěžší dopravu. Kromě toho se výrobky P ro Českou republiku je firma Ekon, spol. s r.o., výhradním prodejcem ocelového systému typové řady HAMCO MULTI-PLATE, který se používá pro výstavbu mostů, most- ků, podchodů, podjezdů, vodotečí, sil, od- tahových tunelů apod. Ekon, spol. s r.o., je držitelem certifikátu TÜV SÜD Czech pro ná- kup a dej oc lový h výrobků dle ČSN EN ISO 9001:2009. Pro ocel vý systém HAMCO MULTI-PLATE má certifikaci a stavebně tech- nické osvědčení ITI - TÜV. V současné době udržuje společnost Ekon, spol. s r.o., ob- chodní kontakty s těmito zeměmi: Bulharsko, Německo, Polsko, Slovinsko a Slovensko. HAMCO MULTI-PLATE Mosty, podchody, podjezdy a propusti jsou nutnými součástmi sítě komunikací. Údržba, výstavba a rozvoj výkonnosti určitého hos- podářského prostoru a utváření jeho správ- néh životního prostředí vyžadují, aby se jak komunikacím, tak i vodním tokům věnovala neustálá péče. Důležitá proto je nejen jejich nová výstavba, ale i obnova a údržba. Při firmy HAMCO používají v průmyslu a v ze- mědělství. Statický princip – Zvlněné ocelové trubky představují z pohledu statiky spojovací sys- tém, který se skládá z pružně ohýbaných vl- nitých ocelových trubek a z podpůrného zem- ního tělesa. Vyjádřeno zjednodušeně, využívá se v elikosti pasivního t laku zeminy, který klade odpor přetvarování trubky. Poddajná trubka snese tedy tím, že vyvolá vá reakci tlaků půdy, přenos zatížení přes normální síly, aniž by se jmenovitě požadoval odp or ohybu stěny trub- ky. Zatížení se přenáší výlučně do směru obvo- du trubky, přičemž přenos zatížení v podélném směru je zanedbatelně nízký. K zajištění po- psaného nosného chování a reagování trubky jsou stanoveny požadav y na prostředí kolem uložení trubky na staticky relevantní charakte- ristické hodnoty zeminy, jež jsou definovány v montážním předpisu firmy HAMCO. Ekon, spol. s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4-Braník Tel.: 244 462 218 E-mail: ekon@cdipraha.cz Web: www.ekonsro.cz

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=