Magazín | 3 | 2019

Společná databáze (Oracle, MS SQL) héma Elanor Global Java Edi�on Ostatní personální činnos� Systemizace, administrace Exporty, �skové sestavy Importní nástroje Základní personalis�ka Výchova a vzdělávání Mzdy a zúčtování Docházka a cestovní příkazy € Technologie Informační systém společnosti Elanor řídí efektivně agendu lidských zdrojů Text: Ondřej Štěpán, schéma: Elanor s.r.o. Řízení lidských zdrojů je nezbytnou podmínkou úspěšného fungování každé firmy. Informační systém EGJE, který vyvinula spo- lečnost Elanor s.r.o., jim v tomposkytuje komplexní nástroj, jelikož řeší a propojujemzdovou, personální i docházkovou agendu. Do detailů propracovaný software využívají státní instituce i soukromé firmy. Systém je vhodný pro společnosti od desítek po tisíce zaměstnanců, je v souladu s mě ící se legislativou a je otevřený pro další rozvoj. Řada realizovaných úprav a vylepšení vychází z požadavků a potřeb několika velkých společností sektoru stavebnictví, kterým tak systém šetří čas i peníze. výplatních pásek nejen v Česku, ale v řadě dalších zemí vý- chodní Evropy. Systém provádí srážky ze mzdy, generuje výplatní pásky, zpracovává evidenční listy, zajišťuje přihlášení i odhlášení zaměstnanců ze zdravotního a sociálního pojiště- ní. Vytváří také výstupy pro vnitropodnikové rozbory, statistiky nebo orgány státní správy. Docházka Systém eviduje docházku v denním i měsíčním režimu a shromažďuje tak podklady pro zpracování mezd. Plánuje rozpisy směn a nepřítomnost zaměstnanců v případě dovo- lené, nemoci, neplaceného a náhradního volna či školení. Sleduje odchylky od standardní pracovní doby a následně generuje odpovídající příplatky za přesčas či dodatečné pří- spěvky na stravu. Funkci Docházka a Výkony oceňují hlavně stavebníci Speciálně pro potřeby jedné z největších českých staveb- ních společností vyvinul Elanor konfiguraci Docházka a Výko- ny (DaV). Oproti klasické Docházce je obohacená o speciální funkce, zejména pak pro oblast evidence a správy odpraco- vané doby a absencí. Umí tak nastavit a automaticky zapo- čítat odpracovanou dobu na rizikových pracovištích. Zároveň sleduje limity práce na rizikovém pracovišti za zaměstnance a následně spočítá dodatkovou dovolenou. Na popud dalšího ze zákazníků ze stavebnictví byla vytvo- Výhody systému EGJE Systém EGJE (Elanor Global Java Edition) má řadu výhod. Odstraňuje nebezpečí duplicity a nekonzistentnosti sledova- ných dat. Uživatelůmumožňuje přístup k databázi údajů přes intuitivní webové rozhraní podle jejich přístupových práv. Data exportuje do všech běžných výstupních formátů xls, txt, csv, html, pdf aj. U jednotlivé položky lze zpětně zjistit, který uživatel a kdy záznam založil, případně kdo provedl poslední změnu, nebo spustil určitý proces, například hromadný vý- počet mzdy, účetní uzávěrku měsíce apod. Základní personalistika Osobní údaje zaměstnanců jsou evidovány v rámci české- ho a slovenského práva. Systém zaznamenává běžné perso- nální činnosti i pracovně-právní vztahy. Výstupy ze systému dokáže třídit podle požadovaných kritérií. Výsledkem jsou například seznamy brigádníků, zahraničních zaměstnanců, osob s dohodou o pracovní činnosti, pracujících důchodců, žen na mateřské nebo rodičovské dovolené apod. Samozřej- mostí je evidence benefitů jakou jsou dovolená, služební auto, stravenky, penzijní připojištění, příspěvky na sportovní aktivity. Systém EGJE také upozorňuje na blížící se lékařské prohlídky nebo povinná školení zaměstnanců. Mzdová oblast Výpočet a zúčtování mezd je základní součástí EGJE. Spo- lečnost Elanor přitom ročně zpracuje více než jeden milion Schéma Elanor Global Java Edition 6 Představení firmy Společnost Elanor je už více než 27 let předním specialistou na mzdy a personalistiku na českém a slovenském trhu. Zákazníkům poskytuje komplexní softwarové řešení pro oblast řízení lidských zdrojů nejen v tuzemsku, ale také v dalších zemích střední a vý- chodní Evropy. Společnost pro tyto účely vyvinula vlastní personál- ní a mzdový informační systém Elanor Global Java Edition (EGJE), který je otevřený pro další rozšiřování a modifikace. Se svými klienty přitom komunikuje prostřednictvím vlastního zákaznického portálu Elanor Service Portal (ESP). Mzdy počítá svým zákazníkům v Česku už od roku 2000 a ročně zpracuje více než milion výplat- ních pásek. Mezi její klienty patří i významné stavební firmy jako Metrostav, Colas, Skanska nebo Hochtief. řena funkce, která generuje přesný rozvrh směn se stanove- nými časy začátku a konce, přičemž automaticky volí zápočet příplatků. To přináší mistrům a stavbyvedoucím zjednoduše- ní zpracování docházky. Uživatel si totiž může jednotlivé části směny přiřazovat na různé účetní sady, které si sám vytvoří a znovu je pak v případě potřeby zkopíruje do následujícího období. Díky tomu šetří svým podřízeným čas při zpracování docházky. Oceňovaným detailem je rozdělení evidence plá- nované směny a přesčasů na odlišné účetní sady. Cestovní příkazy Funkce Cestovní příkazy komplexně spravuje agendu slu- žebních cest od jejího plánu až po vyúčtování prostřednictvím přesně daných kroků. Do těch se postupně zapojují zaměst- nanec, jeho přímý nadřízený, referent pověřený vyúčtováním cestovního příkazu a v případě potřeby pokladník vyplácející zálohy. Systém dokáže zpracovávat jednorázové i dlouhodo- bé cestovní příkazy, tuzemské i zahraniční výjezdy. Cestovní příkazy jsou přitom provázené s agendou Docházka, takže započítávají nároky na příspěvky na stravu v souladu s legis- lativou dané země.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=