Magazín | 3 | 2019

Investice Rozpočet SFDI na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021 a 2022 Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Úkolem Státního fondu dopravní infrastruky (dále take SFDI) je ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a zejména hlav- ními státními investory ŘSD ČR a SŽDC každoročně připravit a obhájit sestavený rozpočet tak, aby výsledně mohl být přijat Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. nespotřebovaných nároků OPD 2014 - 2020 a CEF) činí pro rok 2020 celková výše rozpočtu 87,3 mld. Kč. S ohledem na legislativně náročný, zdlouhavý a slo- žitě predikovatelný proces přípravy dopravních staveb je rozpočet pro rok 2020 koncipován tak, aby umožňo- val v maximální možné míře zajistit flexibilní financová- ní investičních akcí v návaznosti na úspěšné dokončení jejich přípravy, vysoutěžení a uzavření smluv na jejich realizaci. Z tohoto důvodu je v rozpočtu zřízena společ- ná globální položka pro státní investory ŘSD a SŽDC, ve které jsou alokovány finanční prostředky pro zajištění postupného financování jmenovitých investičních akcí, které jsou v realizaci, ale i pro investiční akce nově za- hajované. V případě, že vznikne v průběhu roku 2020 vyšší potřeba financování daných akcí, např. díky urych- lení přípravy některých akcí a tato potřeba bude vyšší než jaká je alokace uvedená v rozpočtu SFDI, včetně ak- tuálních disponibilních prostředků SFDI, budou vedena jednání s Ministerstvem financí s cílem navýšit rozpočet SFDI na pokrytí těchto akcí. Za základ pro sestavování rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na období 2021 a 2022 byly použity zejména závěry obsažené ve schválené Dopravní politice a Dopravních sektorových strategiích, které byly aktualizovány v roce 2017. Financování dopravní infrastruktury je tedy proces, ve kterém Státní fond dopravní infrastruktury plní funkci jak tvůrce rozpočtu, tak i roli finančního manažera získaných finančních prostředků. SFDI není pouze finančním mana- žerem prostředků určených pro dopravní infrastrukturu, ale rovněž plní další důležité úkoly v rámci resortu dopra- vy a aktivně se podílí na realizaci “Společné strategie pro dopravní infrastrukturu”, jejímž jedním z hlavních cílů je efektivní využití finančních prostředků. V současné době je v Parlamentu České republiky projednáván návrh rozpočtu SFDI na rok 2020 a středně- dobého výhledu a já bych rád využil této příležitosti, abych seznámil odbornou veřejnost s jeho základními finančními parametry, a to zejména na rok 2020 a také ve střednědo- bém výhledu do roku 2022. Rozpočet a střednědobý výhled je sestaven v souladu se zákonem o SFDI v aktuálním znění a vychází z finančních rámců stanovených vládou ČR pro uvedená období. Rozpo- čet na všechny tři roky je koncipován jako vybilancovaný se zapojením nároků v roce 2020 s cílem v maximální možné míře zajistit flexibilní financování investičních akcí v návaz- nosti na úspěšné dokončení jejich přípravy. Rozpočet roku 2020 vychází ze směrných čísel Minister- stva financí ČR v celkové výši 70,2 mld. Kč národních zdrojů. Se zapojením prostředků EU ve výši 17,1 mld. Kč (včetně 34 Celkový rozpočet ve výši 87,3 mld. Kč umožňuje financovat mandatorní výdaje, přípravu akcí včetně investičních akcí v realizaci. Na neinvestiční výdaje je alokováno celkem 34,6 mld. Kč a na investiční výda- je je alokováno celkem 52,7 mld. Kč. Výše finančních prostředků není konečná a v případě potřeby může být formou tzv. souvztažného navýšení příjmů a výda- jů u zdrojů EU navýšena. V průběhu roku 2021, resp. roku 2022 se předpokládá postupné dočerpávání prostředků OPD 2014 - 2020 alo- kovaných v předmětných prioritních osách a specifických cílech pro ŘSD a SŽDC. V období střednědobého výhledu bude připraven značný objem jmenovitých investičních akcí ŘSD i SŽDC a bude nutné odpovídajícím způsobem zajistit potřebné zdroje rozpočtu SFDI. S ohledem na tuto skutečnost se Státní fond dopravní infrastruktury snaží ve spolupráci s ministerstvem dopravy zavádět nové způso- by financování jako je např. realizace akcí formou PPP. V roce 2020 se předpokládá zahájení realizace pilotního projektu dálnice D4 mezi Prahou a Pískem. Celkový přehled o plánovaných přijmech Státního fondu dopravní infrastruktury, které budou směřová- ny do celé dopravní infrastruktury v budoucích třech letech (tedy až do roku 2022) je zřejmý z následující tabulky. Druh příjmu rozpočet 2020 výhled rozpočtu 2021 výhled rozpočtu 2022 převody výnosů silniční daně 6 400 6 500 6 500 převody podílu z výnosů spotřební daně 8 400 8 500 8 600 poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic 5 600 5 800 6 100 převody výnosů z mýtného 12 500 14 400 14 400 dotace ze státního rozpočtu celkem (včetně dotace na projekty spolufinancované z EIB) 37 321 32 225 31 825 Národní zdroje celkem 70 221 67 425 67 425 EU zdroje celkem vč. Nároků 17 126 22 689 17 664 Příjmy SFDI celkem 87 347 90 114 85 089 Příjmová stránka rozpočtu SFDI – hodnoty v mil. Kč

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=