Magazín | 3 | 2019

STAVEBNISERVER.com/MAGAZÍN Ročník 8 – číslo 3/2019 Vychází ctyřikrát ročně Cena jednotlivého vydání 75 Kč Roční předplatné 290 Kč Ediční plán: Číslo 1 – jaro Pozemní a inženýrské stavby | Materiály | Technologie | Technika Číslo – 2 léto Vodohospodářské a inžen rské stavby | Beton | Zakládání staveb | Stavební a komunální technika Číslo – 3 podzim Dopravní a mostní stavby | Mestská doprava| Težba a lomy | Stavební a těžební technika Číslo – 4 zima Stavby | Revitalizace| Brownfield | TZB | Materiály a technologie | Užitkové vozy Vydavatel SebiCom s.r.o. Sídlo: Podvesná IV/1376, Zlín 76001 Kancelář: Sokolská 5369, Zlín 76001 IČ: 27862691 OR: Krajsk soud vBrně oddíl C, vložka 65013 E-mail: info@stavebniserver.com Internet: www.stavebniserver.com Redakce Šéfredaktor: Ondřej Štepán tel.: (+420) 602 608 444 e-mail :stepan@stavebniserver.com projektový manažer: BcA. Radek Sobotka tel.: (+420) 775 985 040 e-mail: sobotka@stavebniserver.com Asistentka: Petra Štepánová e-mail :info@stavebniserver.com Redakční rada PhDr.Alois Surynek, Ph.D., Ing.Filip Bušina, Ph.D., MBA, JUDr.Daniel Teleck , Ph.D., Ing.Martin Šik r, Ph.D., Doc.Ing.Otakar Nemec, CSc. Předplatné pro ČR a SR Roční předplatné je možné objednat na e-mailové adrese info@stavebniserver.com Stací poslat požadavek s názvem firmy. Roční predplatné 290 Kč, 12 € © Stavebniserver.com/Magazín All rights reserved, všechna práva vyhrazena SebiCom s.r.o. Magazín je zařazen do programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovan ch inžen rů a techniků činn ch ve v stavbě (ČKAIT). Odběratelé a členové ČKAIT získají 1 kredit, taktéž autoři článků, členové ČKAIT, získají 1 kredit. Způsoby šíření Zdarma na seminářích a konferencích s tématikou stavebnictví, v stavách a veletrzích, investorům ze soukromé i státní sféry, velkoobchodům, inzerentům, projekčním a architektonick m kancelářím, stavebním a v robním firmám z oblasti stavebnictví Registrační číslo MK ČR E 20742 Mezinárodní standardní číslo ISSN 1805-3998 (Print) ISSN 1804-7327 (Online) Odborné posouzení Obsah magazínu/Stavebniserver.com je chráněn autorsk m zákonem. Kopírování a šírení obsahu magazínu v jakékoli podobě bez písemného souhlasu vydavatele je nezákonné. Redakce neodpovídá za obsah placené inzerce, za obsah textů externích autorů a za obsah zveřejněn ch dopisů a zpráv. Vážení čtenáři, ke konci letošního roku se k vám dostává číslo našeho magazínu specializované na dění v oblasti dopravní infrastruktury. Konec roku vždy svádí k bilancování a zúčtová- ní s uplynul mi dvanácti měsíci, tak si tedy pojďme v krátkosti připomenout některé události, které přinesl letošní rok. Nedá mi to a nemohu začít jinak, než v negativním smyslu slova evergreenem posledních let, kter m je modernizace dálnice D1, která všem pravideln m uživate- lům této páteřní komunikace neustále připravuje horké chvilky. Skupiny řidičů se tak rozdělily na ty, kteří ji se stoick m klidem využívají dále a prostě vyjedou o hodinku dřív, na ty, kteří nemají jinou volbu, což jsou typicky řidiči kamionů a pak se tu objevila početná skupina těch, kter m došla trpělivost a znovuobjevili tradiční dopravní prostředek, tedy vlak. Ať již patříte ke kterékoliv skupině, musím Vás potěšit. Uživatelé D1 na ní prožili další rok, a vysněn konec modernizace se tak opět o kousek přiblížil a nespokojenci zase při- spěli k nárůstu využití ekologické železniční přepravy (v prvním pololetí jen vlaky největšího státního přepravce cestovalo 91,6 milionu lidí, což je meziroční nárůst o 2,5%), což mi připadá jako win-win situace. Náš magazín chce samozřejmě přinášet zejména pozitivní informace a v letošním roce došlo k zahájení či dokončení celé řady staveb, které sv m určením v razně přispějí k systémovému rozvoji dopravní infrastruktury na našem území. O někte- r ch z těchto zajímav ch projektů píšeme i v tomto vydání. Zmínil bych například zajímav text o zprovoznění dalších 20 km dálnice D3 u Česk ch Budějovic, kde tak k Rakousk m hranicím zb vá již pouze 24 km. Další pěknou stavbou, o které si mů- žete přečíst článek, je i rekonstrukce mostu v Lysé nad Labem, po kterém denně projede více jak 10 tisíc automobilů, z čehož podstatnou část tvoří kamionová doprava. Nejenom tyto projekty jsou důkazem a jasn m signálem, že to u nás s rozvojem komunikací vlastně není zase až tak špatné a posouváme se neustále dál. Naše redakce by Vám chtěla do nadcházejícího roku popřát spoustu šťastn ch a bezproblémov ch kilometrů po co nej- kvalitnějších komunikacích. Radek Sobotka projektový manažer Partneři: 03 Tiráž / Editorial

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=