Magazín | 3 | 2019

Rozhovor ARRANO GROUP S.R.O. – PROFESIONÁL KOORDINÁTOR BOZP ZA ROK 2018 Foto: Arrano Group s.r.o. Společnost Arrano Group s.r.o. se dlouhodobě zabývá komplexními službami v oblasti BOZP a PO, koordinátora BOZP na sta- veništi a vzděláváním. Na téma vzniku společnosti a jejich současných aktivit a novinek jsme hovořili s jednatelem společnosti Ing. Daliborem Alterem. Ing. Dalibor Alter, jednatel společnosti 16 „Nejsme společnost, která chce za každou cenu urvat zakázku. Věříme tomu, že tento přístup je krátkozraký.“ VZNIK SPOLEČNOSTI Jak společnost vznikla a jaké je její dnešní postavení na trhu? Nejprve jsme vznikli jako oddělení BOZP a PO ve společnosti zabývající se ochranou a tvorbou životní- ho prostředí. Následně po prodeji části firmy v roce 2013 se oddělení BOZP a PO přetransformovalo v sa- mostatnou společnost Arrano Group s.r.o. Listopad roku 2017 se stal zatím posledním, zato nejvýznam- nějším milníkem v historii společnosti. K tomuto datu jsme se stali jednou ze společností významné skupiny SUDOP GROUP. Aktuálně máme celkem 20 expertních pracovníků a to především interních zaměstnanců v rámci čtyř poboček v ČR: Plzeň, Brno, Olomouc a Ostrava. CO VŠECHNO UMÍME Jaké služby nabízíte? Prioritně se společnost zaměřovala na činnost ko- ordinátora BOZP na staveništi, kterou provádí již od vzniku zákona č. 309/2006 Sb. a ukotvení této funk- Společnost Arrano Group s.r.o. se dlouhodobě zabývá komplexními službami v oblasti BOZP a PO, koordinátora BOZP na staveništi a vzděláváním. Na téma vzniku společnosti a jejich současných aktivit a novinek jsme hovořili s jednate- lem společnosti Ing. Daliborem Alterem. Vznik společnosti Jak společnost vznikla a jaké je její dnešní postavení na trhu? Nejprve jsme vznikli jako oddělení BOZP a PO ve společnosti zabývající se ochranou a tvorbou životního prostředí. Následně po prodeji části firmy v roce 2013, se oddělení BOZP a PO přetransformovalo v samostat- nou společnost Arrano Group s.r.o. Listo- pad roku 2017 se stal zatím posledním, za to nejvýznamnějším milníkem v historii společnosti. K tomuto datu jsme se stali jednou ze společností významné skupiny SUDOP GROUP. Aktuálně máme celkem 20 expertních pracovníků a to především in- terních zaměstnanců v rámci čtyř poboček v ČR: Plzeň, Brno, Olomouc a Ostrava. Špičkové služby v oboru BOZP a PO pro dopravní, průmyslové a pozemní stavby „Nejsme sPOlečNOst, která chce Za každOu ceNu urvat ZakáZku. věříme, že teNtO PřístuP je krátkOZraký.“ Co vše n umíme Jaké služby nabízíte? Prioritně se společnost zaměřovala na činnost Koordinátora BOZP na staveniš- ti, kterou provádí již od vzniku zákona č. 309/2006 Sb. a ukotvení této funkce do legislativy. Velmi brzy, již od roku 2006, jsme se stali Akreditovanou společností pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP a od roku 2007 tyto zkoušky poskytujeme i v oblasti prevence rizik. Postupně se začaly rozvíjet i služby v prevenci rizik a požární ochrany zejména v prostředí stavebnictví a průmys- lové výroby. Vzhledem k zaměření společ- nosti na dopravní stavby a související trhy, jsme navázali spolupráci s významnými zhotoviteli v této oblasti (např. EUROVIA CS, a.s., Swietelsky Rail CZ s.r.o. atd.). S roz- vojem společnosti se rozšiřovalo i portfolio nabízených služeb. V současné době na- bízíme široké spektrum produktů v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, tech- nického dozoru stavebníka, vzdělávání, ale i specializovaných dokumentací a posudků. Je pravda, že se Vám povedlo dostat i na zahraniční trh? Ano a za to jsme velmi rádi. Zakázky na zahraničním trhu začínají být pro naši spo- lečnost velmi významné a ukazují se jako cesta vpřed. Zakázku v USA jsme prvotně získali díky českému zhotoviteli, který na tomto trhu působí. Výbornou spoluprací, zkušenostmi a především našimi lidmi kva- litně odvedenou prací jsme si vybudovali renomé, které nám umožňuje získávat další zahraniční zakázky. Nyní s hrdostí může- me říct, že v zahraničí nepracujeme pouze v rámci supportu pro české firmy, ale i pří- mo pro zahraniční investory v rámci trhu EU i mimo ně . Příklad můž být naše sou- časná práce pro zadavatele v Rakousku. Je dneska těžké hledat ve Vašem oboru kvalifikované zaměstnance? Odjakživa jsme byli zvyklí spolupracovat s vysokými školami a jejími absolventy, které jsme si po škole sami vzdělávali a vy- chovávali v rámci pracovního proc su. Je to obdobné jako v jiných odvětvích, a dlouho- době se nám to vyplácí. O poznání horší je to u zahraničních zakázek, kde je potřeba mít slušné jazykové znalosti a k tomu ješ- tě dostatečnou kvalifikaci, m nažerské dovednosti a zkušenosti v takové míře, aby byl investor spokojený. Přesto se dají schopní lidé najít, bohužel největší pro- blém je dnes spíše chuť pracovat a dále se vzdělávat. Jaké jsou vize Připravujete nějaké novinky? Novinek připravujeme více. V letošním roce jsme oživili konferenci, kterou jsme dříve pořádali s profesním sekupením Společná Vize o.s. a nyní jsme samostatně představi- li vla tní konferenci Bezpeč ě Sp lu 2019, během které se snažíme sjednotit odborní- ky v naší profesi a sdílet znalosti a zkušenos- ti. Dále se snažíme udržet krok s neustálým progresem v oblasti digitalizace procesů vývojem vlastního software pro koordiná- tory BOZP na staveništi. Neustále děláme osvětu v činnosti ko rdinátora BOZP na staveništi, zejména v přípravné fázi, která vychází z legislativy a hrozí zde zákonné sankce, kdy bojujeme se správným pocho- pením této povinnosti. Letos bychom se opět rádi obhájili prvenství v národní sou- těži Profesionál Koordinátor BOZP. Ing. Dalibor Alter, jednatel společnosti Revitalizace trati Blažovice Slatina AWT Paskov obchod@arranogroup.cz www.arranogroup.cz ce do legislativy. Velmi brzy, již od roku 2006, jsme se stali Akreditovanou společností pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP a od roku 2007 tyto zkoušky poskytujeme i v oblasti prevence rizik. Postupně se začaly rozvíjet i služby v prevenci rizik a požární ochrany zejména v prostředí stavebnictví a průmyslové výroby. Vzhledem k zamě- ření společnosti na dopravní stavby a související trhy,

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=