Magazín | 3 | 2019

Stavba ŽSR, Modernizace tratě Púchov – Žilina pro rychlost do 160 km/h I. etapa, optimalizace SO 44.33.11 Púchov – Považská Bystrica, nový železniční most nad Nosickým kanálem Autoři příspěvku: Ing. Petr Šťasta, Ing. Jiří Nováček, Ing. Antonín Směták, Ing. Denisa Nosková, Ing. Gabriela Šoukalová, foto: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Příspěvek podrobně popisuje výstavbu dvoukolejného železničního mostu z pohledu zhotovitele. Zejména pak tvorbu výrobní dokumentace, výrobu, montáž nových nosných konstrukcí a samotnou realizací mostu, který převádí přeložku železniční trati s návrhovou rychlostí 160 km/h přes koryto Nosického kanálu řeky Váh a přilehlé inundační území na trati Púchov – Považská Bystrica. Spřažení ocelové konstrukce s železobetonovou des- kou zajišťují spřahovací trny o průměru 25 mm a délce 200 mm. Železobetonová deska je zhotovena z betonu C35/45. Její nejmenší tloušťka je 300 mm ve čtvrtinách volné šíř- ky žlabu pro kolejové lože v místech uložení odvodňova- čů. Tloušťka desky roste směrem do středu a ke krajům žlabu ve sklonu 3 % na 371 mm. Na vnější straně des- ky dosahuje v místě pracovní spáry tloušťky 385 mm. Boční stěny žlabu mají tloušťku 435 mm a římsová část roste od 350 mm na volném kraji konzolové římsy až do tloušťky 400 mm při boční stěně. Horní plocha říms je vyspádována ve sklonu 3 % směrem do mostu. Nosné konstrukce jsou na spodní stavbu uloženy prostřednictvím atypických hrncových ložisek. Obloukové mosty jsou 2 totožné ocelové trá- mové konstrukce s ortotropní mostovkou, vyztužené obloukem (Langerův trám) a s průběžným kolejovým ložem. Nosnou konstrukci přemostění Nosického kanálu s rozpětím 2 x 124,80 m tvoří dva plnostěnné trámy v osové vzdálenosti 12,60 m průchozího komorového průřezu s vnitřními světlými rozměry 1 270 x 3 000 mm. Komorové průřezy trámů mají celkovou výšku 3 100 mm a jsou vyztužené plnostěnnými průchodnými diafrag- maty v místě každého příčníku. Na trámy jsou centricky napojené kružnicově zakřivené plnostěnné oblouky o teoretickém vzepětí 22,00 m. Tímto je dán poloměr zakřivení oblouku o velikosti R = 99,495 m. Oblouky Konstrukce mostu Přemostění Nosického kanálu o délce 379,045 m je složeno ze šesti prostých polí. Střední dvě pole přemo- sťují kanál dvěma obloukovými mosty (Langrovy trámy), každý o délce 124,80 m. Z obou stran navazují na Lan- grovy trámy dvě spřažené ocelobetonové konstrukce, přičemž délka každého přemostění činí 30,60 m. Krajní pole tvoří 4 totožné ocelobetonové konstrukce, spřažené s průběžným kolejovým ložem. Nosnou konstrukci tvoří 6 kusů ocelových plnostěnných svařovaných nesymetrických nosníků proměnlivé výšky ve tvaru písmene I a ocelové nadpodporové příčníky. Ve čtvr- tinách a v polovině rozpětí je osazeno ztužení z dvojic proti- směrných úhelníků. Hlavní nosníky jsou uspořádány v oso- vých vzdálenostech 1 650 mm + 1 650 mm + 2 200 mm + 1 650 mm + 1 650 mm. Uprostřed rozpětí je výška nos- níků 1 400 mm, která se od 1/4 do 1/8 rozpětí zmenšuje směrem k podpěrám na výšku 1 065 mm. Hlavní nosníky, příčníky a příčné výztuhy jsou celosvařované konstrukce. Ve čtvrtinách rozpětí je mezi nosníky navrženo ztužení z dvojic protisměrných rovnoramenných úhelníků, které jsou při- pojeny šroubovým stykem. Konstrukce byla pro montáž rozdělena v příčném směru na tři montážní dílce, které se skládaly vždy ze dvojic hlavních nosníků. Mezi hlavními nosníky jsou ztužidla ve vzdálenostech 7,65 m. Pro montážní stavy bylo přidáno ztužení hlavních nosníků vždy v polovině vzdálenosti. 12 Obr. 1.: Podélný řez mostu jsou z komorových průřezů o světlosti 1 220 x 1 710 mm. Průřezy oblouků jsou vyztuženy ve čtvrtinách a v polovi- ně vzdálenosti mezi svislicemi plnostěnnými diafrag- maty s obdélníkovými průchodnými otvory o rozměru 800 x 1 200 mm. Propojení oblouku a trámu (mimo koncových bodů) zabezpečují táhla z trubek o průměru 273 mm a tloušťce stěny 20 mm. Táhla jsou na trám i oblouk připojena přes styčníkové plechy, které jsou na trám a oblouk přivařeny tupým K svarem. Trubková táhla jsou vyplněna křemičitým pískem a rozmístěna v půdorysných vzdálenostech po 20,80 m. Mezi oblouky je ztužení tvořené příčkami z trubek o průměru 914 mm a 610 mm. Trubkové průřezy ztužidla jsou k obloukům připojeny tupými svary. Nosná konstrukce má dolní ortotropní mostovku s průběžným kolejovým ložem. Plech mostovky vytváří žlab kolejového lože. Podélné ploché výztuhy jsou situo- vány v osových vzdálenostech po 420 m. Příčné výztuhy jsou od sebe vzdálené 2 600 mm a mají proměnný prů- řez tvaru obráceného T. Trámy a mostovka každého pole přemostění jsou příčně členěné na 5 montážních dílů. V podélném smě- ru jsou trámy a mostovka děleny na 8 montážních dílů. Oblouky jsou rozdělené na 7 montážních dílů. Uložení hlavních nosníků je řešeno standardně, vždy na dvou ložiskách v každé ose uložení pod hlavními nosníky. Podélně pevné uložení nosné konstrukce je na výškově nižší podpěře. Příčně pevné ložisko je vždy vlevo od osy mostu pod nejbližším nosníkem.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=