Magazín | Pozemní stavby | 2021

Stavba Sportovní hala Těrlicko - umístění sportovní haly aneb věčné dilema investora Text: Zdeněk Malínek Stavebniserver.com, foto: obec Těrlicko Volných míst vhodných k výstavbě nových objektů všeho druhu rapidně ubývá. Tento fenomén, který můžeme pozorovat zejména v intravilánu měst a obcí, se projevil i při výběru vhodné lokality pro výstavbu sportovní haly v Těrlicku. Zástupci obce museli zvážit nejprve budoucí využití a dostupnost. Zástupci investora řešili kromě celkové výše nákladů na výstavbu zase dojíždění versus méně prostoru. celkové modernizace byly tyto venkovní plochy nově provedeny v roce 2015 včetně odvodnění, oplocení a osvětlení. Pro tento projekt byly do značné míry vy- užity dotační prostředky, což znamenalo udržitelnost minimálně pět let. Do plochy a oplocení tedy vzhle- dem k předpokládané realizaci v roce 2019 nebylo možné zasahovat a veškeré práce musely být navrženy tak, aby nedošlo ke zmenšení nebo poškození tohoto Na základě těchto úvah byla pro umístění stavby následně zvolena varianta situovaná nejblíže centru obce, aby mohla nová hala sloužit také základní ško- le, a to především v dopolední době, kdy je využití sportovních zařízení, umístěných mimo hlavní krajská sídla, minimální. Tato varianta zároveň představovala efektivní řešení problému s nedostatečnou velikostí a vybavením stávající tělocvičny v budově základní školy. Nejenže se jedná o celkový trend doby v podo- bě dostupnosti, ale jde také o provozní hodiny využití. Je zbytečné postavit krásnou budovu v místech, kde se bude reálně využívat o desítky procent méně než jinde, protože bude návštěvníkům špatně dostupná. Výběr lokality, který byl investorem důsledně zvá- žen, předurčil zvýšenou finanční náročnost a celkovou velikost objektu včetně jeho přidružených částí při za- chování požadovaných objemů a možností využití. Lo- gicky tedy musela následovat prostorová optimalizace a příprava území si vyžádala také technicky náročnější řešení. Zájmové území se totiž nacházelo ve svahu a vytvá- řelo minimálně tři výškové úrovně. Jižně od ideální plochy pro výstavbu se nachází důležitá místní komu- nikace na ulici Nábřežní, sloužící pro přístup k jed- notlivým objektům, jejíž funkci bylo potřeba zachovat. Severně, nejvýše od zvoleného prostoru se nachází atletický ovál a hřiště s umělým povrchem. V rámci 40 Umístění haly v obci povrchu. Lokalita zvolená pro výstavbu nové haly měla dále nedořešen odtok dešťových vod ze severních, výše položených částí. Hydrogeologické poměry ne- umožňovaly vsakování. Projektová příprava se proto neobešla bez geotechnických znalostí a dovedností, které bylo v závislosti na místních podmínkách nutné racionálně skloubit se znalostmi hydrogeologického, respektive vodohospodářského charakteru.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=