Magazín | Stavby, TZB | 2020

Konference KONFERENCE BEZPEČNĚ SPOLU 2020 Text: Mgr. Svatava Hrubá, Arrano Group s.r.o., foto: Arrano Group s.r.o. Společnost Arrano Group s.r.o. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí pořádá Konferenci Bezpečně spolu na téma: Projektový safety manager. Záštitu konfernci udělila i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Ředitelství silnic a dálnic ČR. v projektovém týmu. Ze zkušeností na velkých stavbách u nás i v zahraničí se ukazuje, že v současné době se v oblasti BOZP nejedná jen o dodržování platných právních předpisů a no- rem či o sledování kvality stavebních prací a termínů jejich dokončení, ale taktéž o zvládnutí manažerského řízení stavby i na úseku BOZP. „Součástí konference bude III. společné setkání koordiná- torů BOZP se zástupci odboru bezpečnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR.“ Přestože by měl Projektový safety manager představovat vyšší stupeň odborně způsobilých osob v oblasti BOZP, ne- ustále se v praxi setkáváme s nízkou kvalitou této služby. Na minulé konferenci jsme se zabývali technologickými a pra- covními postupy včetně rizik a opatření, které má zhotovitel povinně předat Koordinátorovi BOZP 8 dní před zahájením prací. Neustále se však zhotovitelé stavby seznamují s vyhod- nocenímrizik jednotlivýchspolečnostía opomíjejítakzásadní úlohu a povinnost vůči Koordinátorům BOZP. Požádali jsme tak Státní úřad bezpečnosti práce o výklad problematiky vý- měny rizik na staveništi a stanovení platné právní úpravy, kte- rou se má Koordinátor BOZP a zhotovitel řídit. Tímto chceme KDY A KDE: 6.-7.2.2020, MAXIMUS RESORT BRNĚNSKÁ PŘEHRADA TÉMA: PROJEKTOVÝ SAFETY MANAGER Dvoudenní odborná akce se bude zabývat především čin- ností Koordinátora BOZP ve vazbě na další účastníky výstavby. Na tuto konferenci se připravuje prezentace konkrétních věcných problematik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na stavbách, a to zejména poznat- ků a zkušeností z činnosti koordinátorů BOZP na staveništích, z činnosti zhotovitelů stavebních prací a projektantů, ale rov- něž projektových manažerů na stavbách a jejich spolupráce s odborně způsobilými osobami. Konference bude rovněž zaměřena na právní záležitosti v oblasti BOZP spojené s pří- pravou a realizací stavby, kde se jedná především o odpo- vědnost jednotlivých účastníků ve výstavbě za úroveň BOZP a za předcházení vzniku pracovních úrazů ve stavebnictví. Hlavním cílem připravované konference je zaměřit se na komunikaci a spolupráci jednotlivých účastníků ve výstavbě, zejména na spolupráci koordinátora BOZP na staveništi, projektového manažera a na provádění jednotlivých činností 12 vyzvat nejen odborně způsobilé osoby, aby se přišly podělit o své zkušenosti a případně si rozšířily vědomosti v rámci této odborné akce. Partněři konference: Mezi dlouhodobé partnery konference patří Safety Pro s.r.o., Infram a.s., Dopravoprojekt Brno s.r.o., Moravia Consult Olomouc a.s., novým partnerem je Delta Projektcon- sult s.r.o. a mnoho dalších společností jako například 4FIT Consulting s.r.o., Manifold Group s.r.o., HBH Projekt s.r.o., Swietelsky Rail CZ a.s., Truvia s.r.o., Contract Management s.r.o. nebo společnost Mirro s.r.o. Pokud máte chuť se s námi na této akci podílet a stát se partnerem konference Bezpečně Spolu, zde se můžete se- známit s podmínkami partnerství: http://www.arranogroup. cz/vzdelavani/konference/konference-2020/partnerstvi REGISTRACE Registrace účastníků bude probíhat do 24.1.2020, eletro- nická přihláška je v sekci registrace, součástí konference Bez- pečně Spolu je i ,,bezpečný společenský večer“, který je však kapacitně omezen. Budeme se na Vás těšit jako na partnera nebo účastníka konference a věříme, že se nejen na konferenci, ale i na stavbě potkáme Bezpečně Spolu. tel: +420 731 004 949 e-mail: vzdelavani@arranogroup.cz www.arranogroup.cz „Součástí konference bude III. společné setkání koordinátorů BOZP se zástupci odboru bezpečnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR.“ Informace ke konferenci:

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=