Elektronický magazín Stavebniserver.com | Stavební stroje | 2023

vyprodukovaného CO2 – tzv. uhlíkové stopy; e) provést analýzu průběhu povolovacího procesu k zajištění veřejnoprávních povolení pro otevření nové těžební lokality dle právního řádu ČR, definovat zásadní problémy v procesu povolování těžebních záměrů, které výrazně ovlivňují povolovací procesy, zejména pak jejich délku; f) navrhnout doporučení pro další etapy řešení. sek stavebního kameniva a štěrkopísků, a to jak výhradních, tak i nevýhradních ložisek, se zvláštním důrazem na ložiska v závěrečné fázi těžby (a to v časových horizontech do 5 let a do 10 let); d) pozornost věnovat nejen kvalitativním parametrům a množství dodávané suroviny, ale také ekologickým aspektům využívání nerostných surovin z neobnovitelných zdrojů s ohledem na zvyšující se přepravní vzdálenosti a tím i nárůstu 88 Klíčovými výstupy studie jsou: a) Digitalizované mapy plánovaných silničních staveb (ŘSD ČR) a železničních staveb (SŽ, s.o.) pro 4leté plánovací období do roku 2026, u železničních staveb až do roku 2032 v konfrontaci s umístěním využívaných ložisek stavebního kameniva a štěrkopísků ve vzdálenosti 35 km (původní záměr byl i 50 km – z technických důvodů nebyl realizován) od surovinového zdroje. Mapové podklady jsou klíčové pro zhodnocení, zda v dané oblasti bude zajištěno potřebné množství nebo kde bude kamenivo chybět, tudíž je bude nutno zajistit s vyššími náklady ze vzdálenějších zdrojů. b) Podrobné tabulky s uvedením příslušného využívaného ložiska stavebních surovin (SK a SP), jeho reálné disponibilní zásoby (uvedené v plánech otvírky, přípravy a dobývání, jako těžitelné), plánované stavby s optimální dopravní vzdáleností 35 km od zdroje. V tabulkách je detailně uvedena u každé stavby přepokládaná potřeba kameniva a štěrkopísků stanovená z délky budované stavby a statisticky určené měrné spotřeby surovin na 1 km silnic, dálnic a železnic. Z porovnání s disponibilními zdroji je možno pro každou plánovanou stavbu určit, zda stávající zásoby v dostupné vzdálenosti jsou dostačující, popř. kolik těženého a drceného kameniva pro danou stavbu chybí. c) Analýza povolovacího procesu k zajištění veřejnoprávních povolení pro otevření nové těžební lokality dle právního řádu ČR. Samostatnou, podrobně zpracovanou kapitolou je propočet plánovaných spotřeb kameniva, stávající využitelnost a životnost disponibilních zásob stavebních surovin v jednotlivých krajích ČR, ekologické aspekty zajištění stavebních materiálů a identifikace rizikových faktorů v rámci udržitelnosti a rozvoje využívání ložisek nerostných surovin STUDIE

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=