Elektronický magazín Stavebniserver.com | Stavební stroje | 2023

Důsledkem nedostatku bude nejen zhoršená dostupnost, ale také růst nákladů na dovoz surovin. Právě logistické náklady mají zásadní vliv na cenu těchto stavebních materiálů. Skokové zdražení, které nastalo v minulém roce, bylo spojeno s růstem nákladů na naftu a energie. Cenové výkyvy také v letošním roce, u kameniva nadále v řádu jednotek procent, kopírují nárůsty či poklesy cen pohonných hmot. Proč nedochází k otevírání nových ložisek? Nejvýraznějším důvodem neobnovování kamenolomů a pískoven v České republice je podle ředitelů stavebních společností (59 %) – vedle majetkového vypořádání s vlastníky dotčených pozemků – také odpor obyvatel v příslušných obcích a konflikty zájmů určitých skupin. Dalším problémem je především složitá legislativa a dlouhý povolovací proces (dle 33 % dotázaných), který u pískoven průměrně zabere sedm let, u kamenolomů se odhaduje až deset let. Těžební unie ve spolupráci s Českou geologickou službou vytipovala potenciální ložiska v linii těchto velkých dopravních staveb, díky tomu je známo, kde jsou ložiska k dispozici. Bez změny legislativy je prakticky nemožné tyto suroviny využít. Ministerstvo průmyslu a obchodu na problém reaguje návrhem novelizace Zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (tzv. horní zákon), aby se vrátil vyvlastňovací institut u surovin pro stavby ve veřejném zájmu. „Chceme vrátit do horního zákona vyvlastňovací paragraf, že v případě pro stát důležitých strategických staveb jako důležitá železnice, silnice či jaderná elektrárna bude mít v takto odůvodněných případech možnost veřejný zadavatel vyvlastňovací institut využít, kdy veřejný zájem takové stavby se bude vztahovat i na tyto suroviny související s výstavbou,“ prozrazuje Eduard Muřický a pokračuje: „Je důležité, aby stát připravil podmínky pro zrychlení a pružnost povolovacích procesů že by se o problematiku s otevíráním nových kamenolomů a pískoven měla začít vláda České republiky více zajímat, a to bezodkladně, aby se předešlo očekávaným problémům. „Nedostatek stavebních surovin na trhu můžeme zmírnit také efektivním nakládáním s vybouraným materiálem a jeho opětovným použitím. Důležité v tomto budou veřejné zakázky na stavební práce, které budou co nejvyšší míru recyklace zohledňovat,“ nabízí jedno z dalších řešení Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj. Větší využívání recyklovaných materiálů je správnou cestou z hlediska ekologického i ekonomického, protože řeší současně otázku, co s vybouraným materiálem. Například vedení Pardubického kraje už u většiny rekonstrukcí uplatňuje ve smlouvách o dílo podmínku vrátit 15 % recyklovaného materiálu zpět na stavbu. Oproti těženému materiálu jsou ale recykláty nasákavé a v některých případech to je problém pro jejich využití. Pro větší podíl recyklovaných materiálů zejména u liniových staveb je také nutná změna technických předpisů. Nedostatek surovin z kamenolomů a pískoven povede ke zvýšení cen Kamenolomy a pískovny jsou základním zdrojem surovin také pro výrobu stavebních 11 a aktivně komunikoval s obcemi, veřejností i těžebními organizacemi,“ upozorňuje s odkazem na přísné požadavky ochrany přírody a krajiny, dopravní nepřístupnost ložisek a mnohdy negativní postoje dotčených obcí. Konsolidační balíček přináší zvýšení úhrad za těžbu Stát je podle zákona výhradním vlastníkem ložisek nerostů a surovin a jejich těžbu umožňuje soukromým firmám za úhradu. V rámci konsolidačního balíčku vláda schválila záměr na zvýšení úhrad za vydobyté nerosty a také zvýšení sazby z dobývacího prostoru, což přinese zvýšené náklady na tuto surovinu pro stavení firmy a výrobce stavebních hmot. „Na druhou stranu tyto zvýšené úhrady přinesou zvýšené příjmy do pokladen těch obcí, které jsou dotčené těžbou, takže by se mohla zvýšit ochota povolovat těžařům jejich záměry,“ prohlásil na konferenci Eduard Muřický. V České republice platí v současnosti dokument Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, kde je uvedeno, že ložiska v lomech jsou omezená a v případě zavření jednoho dolu se budou přiměřeně hledat ložiska pro důl nový tak, aby nebyla výrazně porušena kontinuita v dodávkách strategických surovin. Poslední kamenolom byl otevřen před více než 30 lety a většina dotázaných stavebních společností (92 %) se domnívá,

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=