Doprava | Stavebniserver.com | 2024

Rozpočet SFDI na rok 2024 Zdroj: Státní fond dopravní infrastruktury Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2024 je schválen Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR v celkové výši 150,1 mld. Kč. Z této částky bude 28,5 mld. Kč zajištěno z dluhového financování prostřednictvím úvěrů od MF. Na neinvestiční výdaje je v roce 2024 alokováno celkem 49,8 mld. Kč a na investiční výdaje je to celkem 100,3 mld. Kč. Strukturu užití prostředků rozpočtu SFDI na rok 2024 uvádí následující tabulka. va hraje důležitou roli také Nástroj pro propojení Evropy tzv. CEF (Connecting Europe Facility). Tento nástroj má odlišná implementační pravidla a strukturu oproti podpoře poskytované v rámci Programu Doprava. Prostředky jsou poskytovány na jednotlivé projekty přímo Evropskou komisí. Pro rok 2024 je v rozSoučástí rozpočtu SFDI a střednědobého výhledu je využití zdrojů EU. Pro rok 2024 se počítá se zapojením evropských zdrojů v celkové výši 32,1 mld. Kč včetně nároků. Objemově nejvýznamnější je čerpání v rámci Programu Doprava, a to 23,6 mld. Kč. Vedle Programu Dopra50 počtu SFDI vyčleněno z CEF celkem 7,3 mld. Kč. SFDI počítá ve svém rozpočtu a střednědobém výhledu také s využitím finančních prostředků v rámci RRF (Nástroj pro oživení a odolnost), a to ve výši 1,3 mld. Kč pro rok 2024. Strukturu zdrojů financování rozpočtu SFDI pro rok 2024 uvádí následující tabulka. INVESTICE Zdroj: Státní fond dopravní infrastruktury Rozpočet SFDI na rok 2024 Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2024 je schválen Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR v celkové výši 150,1 mld. Kč. Z této částky bude 28,5 mld. Kč zajištěno z dluhového financování prostřednictvím úvěrů od MF. Na neinvestiční výdaje je v roce 2024 alokováno celkem 49,8 mld. Kč a na investiční výdaje je to celkem 100,3 mld. Kč. Strukturu uţití prostředků rozpočtu SFDI na rok 2024 uvádí následující tabulka. v mil. Kč Druh výdaje Národní EU Celkem Běţné výdaje 49 694 64 49 758 Kapitálové výdaje 68 230 32 078 100 308 Celkem 117 924 32 142 150 066 Součástí rozpočtu SFDI a střednědobého výhledu je vyuţití zdrojů EU. Pro rok 2024 se počítá se zapojením evropských zdrojů v celkové výši 32,1 mld. Kč včetně nároků. Objemově nejvýznamnější je čerpání v rámci Programu Doprava, a to 23,6 mld. Kč. Vedle Programu Doprava hraje důleţitou roli také Nástroj pro propojení Evropy tzv. CEF (Connecting Europe Facility). Tento nástroj má odlišná implementační pravidla a strukturu oproti podpoře poskytované v rámci Programu Doprava. Prostředky jsou poskytovány na jednotlivé projekty přímo Evropskou komisí. Pro rok 2024 je v rozpočtu SFDI vyčleněno z CEF celkem 7,3 mld. Kč. SFDI počítá ve svém rozpočtu a střednědobém výhledu také s vyuţitím finančních prostředků v rámci RRF (Nástroj pro oţivení a odolnost), a to ve výši 1,3 mld. Kč pro rok 2024. Strukturu zdrojů financování rozpočtu SFDI pro rok 2024 uvádí následující tabulka. v mil. Kč Druh příjmu Rozpočet 2024 Převody podílu z výnosů spotřební daně 7 900 Poplatky za uţívání dálnic a rychlostních silnic 7 500 Převody výnosů z mýtného 15 900 Dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu 57 432 Národní zdroje celkem 88 732 Program Doprava 16 767 CEF 2014-2020 145 CEF 2021 - 2027 7 166 Fondy EU celkem (bez nároků) 24 078 Další předpokládané zdroje (převody zůstatků a dluhové financování) 29 192 EU – souvztaţné navýšení příjmů a výdajů, nároky 8 064 Příjmy celkem se započtením dalších zdrojů a nároků 150 066 Od roku 2024 je nutné sledovat v rámci dotace na krytí deficitu rozpočtu SFDI výdaje na obranu státu, které činí pro rok 2024 celkem 2,1 mld. Kč. Jedná se o vybrané projekty na dopravní infrastruktuře hlavních příjemců ŘSD a SŢ. Největší objem finančních prostředků z rozpočtu SFDI je alokován příjemcům ŘSD a SŢ, a to cca 91 % rozpočtu SFDI. V rozpočtu SFDI na rok 2024 jsou na financování silnic II. a III. tříd, které jsou v samostatné působnosti krajů, alokovány celkem 4 mld. Kč na kaţdý rok. Rovněţ rozpočet SFDI počítá s financováním příspěvků zaměřených na budování cyklostezek, zvýšení bezpečnosti apod. ve výši 1,6 mld. Kč pro města a obce. Rozpočet SFDI na rok 2024 Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2024 je schválen Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR v celkové výši 150,1 mld. Kč. Z této částky bude 28,5 mld. Kč zajištěno z dluhového financování prostřednictvím úvěrů od MF. Na neinvestiční výdaje je v roce 2024 alokováno celkem 49,8 mld. Kč a na investiční výdaje je to celkem 100,3 mld. Kč. Strukturu uţití prostředků rozpočtu SFDI na rok 2024 uvádí následující tabulka. v mil. Kč Druh výdaje Národní EU Celkem Běţné výdaje 49 694 64 49 758 Kapitálové výdaje 68 230 32 078 100 308 Celkem 117 924 32 142 150 066 Součástí rozpočtu SFDI a střednědobého výhledu je vyuţití zdrojů EU. Pro rok 2024 se počítá se zapojením evropských zdrojů v celkové výši 32,1 mld. Kč včetně nároků. Objemově nejvýznamnější je čerpání v rámci Programu Doprava, a to 23,6 mld. Kč. Vedle Programu Doprava hraje důleţitou roli také Nástroj pro propojení Evropy tzv. CEF (Connecting Europe Facility). Tento nástroj má odlišná implementační pravidla a strukturu oproti podpoře poskytované v rámci Programu Doprava. Prostředky jsou poskytovány na jednotlivé projekty přímo Evropskou komisí. Pro rok 2024 je v rozpočtu SFDI vyčleněno z CEF celkem 7,3 mld. Kč. SFDI počítá ve svém rozpočtu a střednědobém výhledu také s vyuţitím finančních prostředků v rámci RRF (Nástroj pro oţivení a odolnost), a to ve výši 1,3 mld. Kč pro rok 2024. Strukturu zdrojů financování rozpočtu SFDI pro rok 2024 uvádí následující tabulka. v mil. Kč Druh příjmu Rozpočet 2024 Převody podílu z výnosů spotřební daně 7 900 Poplatky za uţívání dálnic a rychlostních silnic 7 500 Převody výnosů z mýtného 15 900 Dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu 57 432 Národní zdroje celkem 88 732 Program Doprava 16 767 CEF 2014-2020 145 CEF 2021 - 2027 7 166 Fondy EU celkem (bez nároků) 24 078 Další předpokládané zdroje (převody zůstatků a dluhové financování) 29 192 EU – souvztaţné navýšení příjmů a výdajů, nároky 8 064 Příjmy celkem se započtením dalších zdrojů a nároků 150 066 Od roku 2024 je nutné sledovat v rámci dotace na krytí deficitu rozpočtu SFDI výdaje na obranu státu, které činí pro rok 2024 celkem 2,1 mld. Kč. Jedná se o vybrané projekty na dopravní infrastruktuře hlavních příjemců ŘSD a SŢ. Největší objem finančních prostředků z rozpočtu SFDI je alokován příjemcům ŘSD a SŢ, a to cca 91 % rozpočtu SFDI. V rozpočtu SFDI na rok 2024 jsou na financování silnic II. a III. tříd, které jsou v Rozpočet SFDI na rok 2024 Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2024 je schválen Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR v celkové výši 150,1 mld. Kč. Z této částky bude 28,5 mld. Kč zajištěno z dluhového financování prostřednictvím úvěrů od MF. Na neinvestiční výdaje je v roce 2024 alokováno celkem 49,8 mld. Kč a na investiční výdaje je to celkem 100,3 mld. Kč. Strukturu uţití prostředků rozpočtu SFDI na rok 2024 uvádí následující tabulka. v mil. Kč Druh výdaje Národní EU Celkem Běţné výdaje 49 694 64 49 758 Kapitálové výdaje 68 230 32 078 100 308 Celkem 117 924 32 142 150 066 Součástí rozpočtu SFDI a střednědobého výhledu je vyuţití zdrojů EU. Pro rok 2024 se počítá se zapojením evropských zdrojů v celkové výši 32,1 mld. Kč včetně nároků. Objemově nejvýznamnější je čerpání v rámci Programu Doprava, a to 23,6 mld. Kč. Vedle Programu Doprava hraje důleţitou roli také Nástroj pro propojení Evropy tzv. CEF (Connecting Europe Facility). Tento nástroj má odlišná implementační pravidla a strukturu oproti podpoře poskytované v rámci Programu Doprava. Prostředky jsou poskytovány na jednotlivé projekty přímo Evropskou komisí. Pro rok 2024 je v rozpočtu SFDI vyčleněno z CEF celkem 7,3 mld. Kč. SFDI počítá ve svém rozpočtu a střednědobém výhledu také s vyuţitím finančních prostředků v rámci RRF (Nástroj pro oţivení a odolnost), a to ve výši 1,3 mld. Kč pro rok 2024. Strukturu zdrojů financování rozpočtu SFDI pro rok 2024 uvádí následující tabulka. v mil. Kč Druh příjmu Rozpočet 2024 Převody podílu z výnosů spotřební daně 7 900 Poplatky za uţívání dálnic a rychlostních silnic 7 500 Převody výnosů z mýtného 15 900 Dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu 57 432 Národní zdroje celkem 88 732 Program Doprava 16 767 CEF 2014-2020 145 CEF 2021 2027 7 166 Fondy EU celkem (bez nároků) 24 078 Další předpokládané zdroje (převody zůstatků a dluhové financování) 29 192 EU – souvztaţné navýšení příjmů a výdajů, nároky 8 064 Příjmy celkem se započtením dalších zdrojů a nároků 150 066 Od roku 2024 je nutné sledovat v rámci dotace na krytí deficitu rozpočtu SFDI výdaje na obranu státu, které činí pro rok 2024 celkem 2,1 mld. Kč. Jedná se o vybrané projekty na dopravní infrastruktuře hlavních příjemců ŘSD a SŢ. Největší objem finančních prostředků z rozpočtu SFDI je alokován příjemcům ŘSD a SŢ, a to cca 91 % rozpočtu SFDI. V rozpočtu SFDI na rok 2024 jsou na financování silnic II. a III. tříd, které jsou v samostatné působnosti krajů, alokovány celkem 4 mld. Kč na kaţdý rok. Rovněţ rozpočet SFDI počítá s financováním příspěvků zaměřených na budování cyklostezek, zvýšení bezpečnosti apod. ve výši 1,6 mld. Kč pro města a obce.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=